Obchodní podmínky – IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o. 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IMPERIAL VITAMINS CZ s.r.o., Lipová 21, 602 00 Brno, Identifikační číslo: 29321069 Daňové identifikační číslo: CZ29321069, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77750, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „ kupující“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:

mail: info@imperialvitamins.cz
telefon:
00420 724 386 888

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
2112582446/2700 – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: CZ13 2700 0000 0021 1258 2446

SWIFT/BIC: BACXCZPPXXXX

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v které si dohodnou podmínky jiné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupné smlouvy upřednostněné před všeobecnými obchodnými podmínkami.

 

 1. Objednání zboží

2.1. Nakupovat mohou všechny fyzické aj právnické osoby bez omezení. Návrh na kupní smlouvu, na jejímž základě je realizován prodej produktů prodávajícího kupujícímu, vzniká na základě vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a jejich odeslání s následným potvrzením objednávky prostřednictvím této internetové stránky nebo elektronickou poštou, příp. telefonickou objednávkou. Takto odeslaná objednávka je projevem kupujícího a jeho svobodné vůle.

2.2 Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považovaná za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému nemusí být vždy potvrzením objednávky, ale prodávající může požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky nebo písemně. Pokud kupující objednávku odmítne požadovaným způsobem autorizovat, může ji prodávající považovat za neplatnou. Za podstatné podmínky se považuje samozřejmě obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob dodání.

2.3. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, Tj. hlavně těchto údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu. Tyto údaje mají jen adresnou funkci a nebudou zneužité na jiné účely.

2.4. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází v okamžiku zaslání objednaného zboží kupujícímu.

2.5. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinný v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí už zaplacenou kupní cenu nebo její část v době do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankový účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinný:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit na přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu.
 2. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemném nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyku, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se nedohodne se zákazníkem na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

 

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

 1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 4. potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptovaní objednávky.

 

 1. Dodací podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů prodávajícího umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 3 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje před dodáním prodávající telefonicky nebo e-mailem kupujícího a zboží dodá až po souhlasu kupujícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výšce 100 Kč za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnuté zboží zaplacená kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího na převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předaní zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na určeném místě v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 3 tohoto článku. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.7. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, teda zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží.

V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícím může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.9. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu, spolu s obchodními podmínkami.

 

 1. Platební podmínky

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/ nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5. Ceny za doručení zboží  – Zboží je kupujícímu obvykle zaslané jako balík prostřednictvím České pošty. Předpokládaná doba doručení je do dvou pracovních dnů. Cena za doručení Českou poštou a.s. je 95 Kč s DPH, cena za doručení Českou poštou a.s. – balík do ruky je 120 Kč s DPH. Dobírka není zpoplatněna žádným dodatečným poplatkem.

6.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 

 1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

7.1. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

7.2. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.4. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.5. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

7.6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby.

7.7. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají Občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9.  Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí lhůty pro vybavení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručený reklamační protokol.

7.10. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 1. nepředložením dokladů o zaplacení, dodacího listu, nebo dokumentace zboží,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 8. poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.11. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.12. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.13. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba může být také ohraničena datem spotřeby zboží.

 

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, v případě, že objednaný produkt se již nevyrábí, nedodává, nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

8.2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží odzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchode. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

8.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

8.4. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů.

8.5. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení, může kupující také uvést důvod vrácení zboží.  Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, dokladu o zaplacení atd., v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky (ne na dobírku).

8.6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, ale výrobek odpovídá kvalitativním požadavkům, náklady na vracení zboží nese sám kupující.

8.7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží ve smyslu bodu 8. 2. těchto všeobecných obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží, uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží, prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

8.8. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v smyslu bodu 8. 2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

8.9. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8. 4. a 8. 5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

 

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

9.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

9.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5. 7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

9.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

9.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

9.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Brně  dne 24.8.2023